Skip to content

Statut GTF

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym stowarzyszeniem działającym na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów, w tym ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.

 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk a terenem działalności obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji oraz tworzyć partnerstwa z organizacjami o podobnych celach. O przystąpieniu do takich organizacji decyduje Zarząd.

§2

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem „Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne”.

 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „GTF” oraz nazwy tłumaczonej na języki obce.

 3. Stowarzyszenie używa logotypu stanowiącego załącznik do niniejszego Statutu.

§3

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich Członków.

 2. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 3. Stowarzyszenie może zatrudniać swoich Członków do realizacji zadań finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

ROZDZIAŁ II: CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§4

 1. Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie wśród swych Członków umiejętności, pasji, wiedzy i sztuki fotograficznej, popularyzację fotografii we wszystkich dziedzinach, edukację fotograficzną oraz promowanie działalności fotograficznej Członków Stowarzyszenia a także rejestrowanie życia i zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu i regionie.

§5

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia następuje poprzez

 1. współpracę z otoczeniem, samorządem lokalnym, instytucjami państwowymi, prywatnymi i pozarządowymi, klubami i kołami fotograficznymi polskimi i zagranicznymi, organizacjami naukowymi, muzeami, galeriami i wydawnictwami,

 2. organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, wystaw, konferencji, seminariów, spotkań autorskich, akcji społecznych, plenerów i grup zainteresowań,

 3. organizację konkursów fotograficznych oraz wspieranie działań innych organizacji i instytucji w ich organizowaniu, poprzez zapewnienie patronatu lub pomocy merytorycznej,

 4. prowadzenie Archiwum Społecznego,

 5. prowadzenie galerii fotograficznej,

 6. działalność wydawniczą oraz wspieranie przedsięwzięć wydawniczych i artystycznych.

ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§6

 1. Do Stowarzyszenia mogą należeć osoby fizyczne, jako Członkowie zwyczajni, wspierający lub honorowi.

§7

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia za pisemną zgodą opiekuna, która zgłosi swe przystąpienie do Stowarzyszenia i gotowa jest brać czynny udział w realizacji jego celów.

 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

 3. Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługują:

  1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz prawo udziału z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

  2. prawo zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących celów i działań Stowarzyszenia,

  3. prawo korzystania z rekomendacji Stowarzyszenia w swojej działalności,

  4. prawo do posiadania legitymacji Stowarzyszenia i korzystania z wszelkich udogodnień, urządzeń, dorobku i form statutowej działalności Stowarzyszenia.

 4. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

  1. brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia oraz w realizacji jego celów,

  2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach,

  3. przestrzegania statutu, standardów i uchwał władz Stowarzyszenia,

  4. dbania o dobro Stowarzyszenia i jego członków,

  5. regularnego opłacania składek, z możliwością zwolnienia z tego obowiązku w przypadku

trudnej sytuacji materialnej i/lub życiowej Członka – po pozytywnej decyzji Zarządu.

§8

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 2. Członkiem honorowym staje się poprzez przyjęcie uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej sześciorga Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

 4. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania niniejszego statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§9

 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna i fizyczna zainteresowana wspieraniem merytorycznym, rzeczowym lub finansowym działalności Stowarzyszenia. Forma i rodzaj wsparcia uzgadniana jest z Zarządem Stowarzyszenia.

 2. Uchwałę o przyjęciu Członków wspierających podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 3. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§10

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w statutowych władzach Stowarzyszenia z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak Członkowie zwyczajni.

§11

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

  1. dobrowolnej pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

  2. wykluczenia przez Zarząd na skutek:

   • nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy,

   • rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, umyślnego działania na szkodę Stowarzyszenia lub jego Członków,

   • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

   • śmierci lub utraty osobowości prawnej.

 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje prawo pisemnego odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej informacji Członkowi Stowarzyszenia. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV: WŁADZE STOWARZYSZENIA

§12

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie,

  2. Zarząd,

  3. Komisja Rewizyjna

  4. Sąd Koleżeński

 2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa dwa lata.

 3. Funkcje sprawowane we władzach Stowarzyszenia są bezpłatne.

 4. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.

§13

 1. Walne Zebrania Stowarzyszenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebrania odbywają się co dwa lata. Nadzwyczajne Walne Zebrania są zwoływane ze szczególnie ważnych przyczyn przez Zarząd, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków.

 2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej na dwa tygodnie przed ustalonym terminem obrad pisemnie, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz wiadomość elektroniczną wysłaną do wszystkich Członków na podane wcześniej adresy email.

 3. W zawiadomieniu należy wskazać datę, godzinę i miejsce Walnego Zebrania oraz porządek obrad.

 4. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie wcześniej niż w ciągu pół godziny od zamknięcia posiedzenia zwołanego w pierwszym terminie. W drugim terminie uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów niezależnie od ilości osób obecnych na zebraniu. W/w tryb nie dotyczy likwidacji stowarzyszenia.

 5. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą Członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym, zaś wspierający i honorowi mogą brać udział z głosem doradczym.

§14

 1. Walnemu Zebraniu przewodniczy jego Przewodniczący i Sekretarz, wybierani w sposób jawny w drodze uchwały zwykłą większością głosów obecnych Członków Stowarzyszenia.

 2. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

  1. uchwalenie statutu i jego zmian,

  2. uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,

  3. rozpatrywanie odwołań dotyczących ustania członkostwa,

  4. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia (Prezesa, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego)

  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

  6. ustalanie wysokości składek członkowskich,

  7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych Członków uprawnionych do głosowania.

 4. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

 5. Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

§15

 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, nie później niż tydzień po zakończeniu obrad Walnego Zebrania Członków. W skład Zarządu wchodzą Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik i 1 członek Zarządu.

 2. Do kompetencji Zarządu należy:

  1. realizowanie wszystkich określonych w statucie celów Stowarzyszenia,

  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

  3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

  4. zwoływanie Walnego Zebrania,

  5. przyjmowanie i pozbawianie Członkostwa w Stowarzyszeniu,

  6. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z jego działalności.

 3. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwały na posiedzeniach odbywających się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 4. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu.

 5. Do ważności posiedzenia i uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej trzech osób z Zarządu Stowarzyszenia.

 6. Z posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia sporządza się protokoły podpisane przez Prezesa lub Wiceprezesa i dowolnego innego członka zarządu.

§16

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków. Przewodniczący wybierany jest na pierwszym zebraniu Komisji.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się stosownie do potrzeb.

 4. Komisja Rewizyjna powołana jest w celu sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądanie wyjaśnień,

 3. wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania lub jego zwołanie w uzasadnionych przypadkach,

 4. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§17

 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków. Przewodniczący wybierany jest na pierwszym zebraniu Sądu.

 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 3. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się stosownie do potrzeb.

 4. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

  1. rozpatrywanie spraw pomiędzy członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności w Stowarzyszeniu,

  2. rozpatrywanie spraw natury etycznej, związanej z działalnością Stowarzyszenia wniesionych przeciwko członkom Stowarzyszenia,

  3. prowadzenie dochodzeń przeciwko członkom Stowarzyszenia, na prośbę Walnego Zebrania lub Zarządu,

 5. Sąd Koleżeński może upominać Członków Stowarzyszenia, udzielać im nagan oraz wnioskować o pozbawienie członkostwa.

 6. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo pisemnego odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej informacji Członkowi Stowarzyszenia. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 7. Z posiedzeń Sądu Koleżeńskiego sporządza się protokoły i wnioski podpisane przez przynajmniej dwóch członków Sądu Koleżeńskiego.

§18

 1. W razie zmniejszenia się składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji, ich uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji.

 2. W tym trybie może zostać uzupełniona nie więcej niż jedna osoba w ciągu kadencji.

 3. W przypadku utraty mandatu więcej niż połowy członków władz Stowarzyszenia należy zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie w celu wyboru nowych władz.

ROZDZIAŁ V: MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§19

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i środki finansowe.

 2. Środki finansowe pochodzą w szczególności:

 1. ze składek członkowskich,

 2. z dotacji, grantów, darowizn, spadków i zapisów,

 3. z dochodów z działalności gospodarczej,

 4. z dochodów z majątku Stowarzyszenia.

 • Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.

 • Środki finansowe Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między Członków.

 • Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

 • Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko własnym majątkiem. Członkowie nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania stowarzyszenia

 

ROZDZIAŁ VI: SPOSÓB REPREZENTACJI

§20

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VII: ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§21

 1. Jeżeli podczas Walnego Zebrania planowana jest zmiana statutu Stowarzyszenia, informacja o tym musi znaleźć się w proponowanym porządku obrad przesyłanym do wszystkich Członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

 2. Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.

 3. Zmiana i dodawanie celów oraz sposobów ich realizacji jest możliwa tylko wtedy, gdy są one zgodne z profilem Stowarzyszenia.

§22

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.

 2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 3. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

 

Wprowadzony uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków GTF w dniu 29.12.2016r.

GTF utrzymuje się ze składek członkowskich oraz dobrowolnych wpłat niezrzeszonych miłośników fotografii

Wesprzeć można nas bezpośrednio – wpłatą na konto lub poprzez odpisanie 1,5% podatku.
Podczas wypełniania formularza PIT w pozycji Wniosek o przekazanie 1,5% wpisz KRS: 0000270261 oraz cel szczegółowy: GTF 12660