Walne Zebranie Członków GTF

Zarząd Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego zwołuje Walne Zebranie członków stowarzyszenia w Siedzibie GTF przy Al Wojska Polskiego 8-10 w Gdańsku w dniu 29 listopada 2018r.

Pierwszy termin: 29 listopada 2018 godz. 18:00 
Drugi termin: 29 listopada 2018 godz. 18:15.

PLANOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA

 1. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Zebrania.
 2. Sprawozdanie zarządu GTF z działalności od ostatniego Zebrania Walnego oraz opinia Komisji Rewizyjnej.
 3. Głosowanie nad Absolutorium
 4. Wybory do władz stowarzyszenia
  1. Wybór Komisji Wnioskowej oraz Skrutacyjnej
  2. Wybór Prezesa oraz Zarządu GTF
  3. Wybory do Komisji Rewizyjnej
  4. Wybory do Sądu Koleżeńskiego
 5. Wnioski i ustalenia
 6. Zakończenie

Przypominamy, że w myśl Statutu GTF obecność na Walnym Zebraniu jest obowiązkowa dla wszystkich osób stowarzyszonych.

Za Zarząd
Adam Dereszkiewicz
Prezes GTF

Gdańsk, dnia 12 listopada 2018 r.