Walne Zebranie Członków GTF

Zarząd Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego zwołuje Walne Zebranie członków stowarzyszenia w Siedzibie GTF przy Al Wojska Polskiego 8-10 w Gdańsku w dniu 17 listopada 2016r.

Pierwszy termin: 17 listopada 2016 godz. 18.00
Drugi termin: 17 listopada 2016 godz. 18.30.

Planowany porządek zebrania

 1. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Zebrania.
 2. Sprawozdanie zarządu GTF z działalności od ostatniego Zebrania Walnego, opinia Komisji Rewizyjnej.
 3. Głosowanie nad Absolutorium.
 4. Wybór Komisji Wnioskowej oraz Skrutacyjnej.
 5. Wybór Prezesa oraz Zarządu GTF.
 6. Wybory do Komisji Rewizyjnej.
 7. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie GTF.
 8. Głosowanie nad przyjęciem Statutu
 9. Ustalenie nowej wysokości składek członkowskich
 10. Wnioski
 11. Zakończenie

Za Zarząd
Adam Dereszkiewicz
Prezes GTF

Gdańsk, dnia 2 listopada 2016 r.