Walne zebranie członków GTF

Zarząd Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego zwołuje Zebranie Walne członków stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w budynku Sceny Muzycznej na ul. Powstańców Warszawskich 25 w Gdańsku dnia 20 listopada 2014

Pierwszy termin: 20 listopada 2014 godz. 18.00
Drugi termin: 20 listopada 2014 godz. 18.30.

Planowany porządek obrad:

  1. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Zebrania.
  2. Sprawozdanie zarządu GTF z działalności od ostatniego Zebrania Walnego, opinia Komisji Rewizyjnej.
  3. Głosowanie nad Absolutorium.
  4. Wybór Komisji Wnioskowej oraz Skrutacyjnej.
  5. Wybór Prezesa oraz Zarządu GTF.
  6. Wybory do Komisji Rewizyjnej.
  7. Wybory do Sądu Koleżeńskiego.
  8. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie GTF.
  9. Wnioski – w tym nadanie tytułów Członka Honorowego GTF.
  10. Zakończenie

Za Zarząd
Adam Fleks
Prezes GTF

Gdańsk, dnia 6 listopada 2014 r.